Archief

Resultaten Samen op Reis 2013-2015
In dit archief kunt u een voorlopig overzicht bekijken van de resultaten van twee jaar Samen op Reis. Het samenwerkingsverband heeft een scala aan ingezette activiteiten opgeleverd met als doel het OV te verbeteren voor de reiziger.

OpStap naar: manifest en samenwerkingsverband
Het initiatief is gestart met de ondertekening van een gezamenlijk manifest ‘Samen op Reis, OpStap naar een beter OV’ en 15 gedragen pilots en projecten waarin die stappen daadwerkelijk konden worden ondernomen. De pilots werden geordend naar vijf oplossingsrichtingen:

  • Optimalisatie OV-netwerken
  • Verbeteren reisinformatie & overstappunten
  • Sociale veiligheid
  • Gezamenlijk productaanbod
  • Randvoorwaarden voor samenwerking

Doel van de initiatiefgroep was om niet alleen goede en creatieve ideeën op tafel te krijgen, maar ook concrete initiatieven te stimuleren, te ondersteunen en te faciliteren door het aangaan van allianties met andere partijen binnen en buiten de OV-wereld ten behoeve van de reiziger. Van de 15 pilots die in het manifest zijn genoemd, was in 2013 de gezamenlijke Kruidvat-actie één van de eerste projecten met een zichtbaar resultaat voor de reiziger. Ook projecten als de doorontwikkeling van de Filewissel, de ontwikkeling van een gezamenlijk aanbod voor de zakelijke reiziger en de bundeling en ontwikkeling van nieuwe inzichten over concessieverlening hebben bij de start direct grote sprongen kunnen maken.

Vanaf najaar 2014 heeft de initiatiefgroep zich toegelegd om het aanbrengen van meer focus in de verzameling losse initiatieven naar een beperkt aantal etalageprojecten. De lopende projecten met de grootste concrete impact voor de reiziger zijn door de initiatiefgroep als ‘etalageprojecten’ benoemd. Zo zijn met BudgetZeker, Low Car Diet en de geïntegreerde aanpak van het trein-busverkeer in Noord-Nederland sterke verbindingen en nieuwe mogelijkheden voor de reiziger gerealiseerd. Overige projecten liepen inmiddels of werden waar mogelijk afgesloten.

Gemene deler van de pilots was het overwinnen van hobbels voor succes kon worden geboekt. Het samen werken voor de reiziger vormde de drijvende kracht voor alle betrokken deelnemers. Alhoewel de resultaten voor de reiziger in de afgelopen jaren bij veel projecten nog niet zichtbaar waren omdat veel projecten zich ‘achter de schermen’ bevonden, kreeg de samenwerking binnen de OV-sector wel steeds meer vorm. Het samenwerkingsverband is door de gezamenlijke inspanningen gegroeid en verbreed naar een informeel platform voor overheden, vervoerders en reizigersorganisaties met een grote diversiteit  aan deelnemers. Van planner tot trainee en van expert tot directeur, iedereen heeft middels Samen op Reis kunnen bijdragen aan het succes van de OV sector.

Uitdaging voor de komende jaren is om ook de verbinding met partijen buiten de OV-sector te blijven zoeken en de resultaten van de samenwerkingen zichtbaar te maken voor de reiziger zodat die een snellere en betere reis van deur tot deur beleeft.

Tussenevaluatie met de blik vooruit
Na de start van het initiatief Samen op Reis is een duidelijke verbetering te zien in de samenwerking tussen betrokken partijen in het OV. Zo zijn de OV-bedrijven er gezamenlijk in geslaagd om een brancheorganisatie op te richten en zijn de perikelen rond TLS opgelost door een coöperatie op te richten waarin alle bedrijven participeren.

Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren instituties in het leven geroepen waarin OV-bedrijven en de opdrachtgevende overheden gezamenlijk afspraken maken. Zo vindt in het NOVB afstemming plaats over producten en tarieven en in de spoor- en OV-tafels over afstemming van het vervoersaanbod. De totstandkoming van bovengenoemde vormen van samenwerking zorgt er voor dat de eerder geïnitieerde initiatieven van Samen Op Reis verankerd zijn in de bestaande instituties. Zo zijn de afspraken rond BudgetZeker bekrachtigd in het NOVB en vindt de verdere afstemming van vervoersaanbod in Noord Nederland plaats in de regionale spoor- en OV-tafel. Dit vraagt om een herbezinning van de rol van Samen op Reis.

Dit zit niet meer in het initiëren van allerlei concrete verbeterinitiatieven, zoals bij de start van het initiatief. De toegevoegde waarde van samen op Reis zit in het langs informele lijnen versterken van de samenwerking. Het informele karkater onderscheidt Samen op Reis van de tot stand gebrachte instituties en kan daarmee zorgen voor een extra impuls in de samenwerking. De focus van Samen op Reis ligt daarmee in 2016 op de versterking van de persoonlijke netwerken binnen de OV-sector en het ontwikkelen van netwerken met andere mobiliteitspartners. Met deze accentverschuiving richten de activiteiten zich niet meer direct op het verbeteren van de dienstverlening aan de reizigers. De doelstelling voor komend jaar is wel om bij de invulling van de activiteiten het reizigersbelang centraal te blijven stellen.