Facts & Figures

Regelmatig verschijnen er onderzoeksrapporten en datasets over het openbaar vervoer, maar deze informatie wordt op verschillende plaatsen gepubliceerd. Om deze kennis makkelijker toegankelijk te maken, is in het kader van Samen op reis het idee ontstaan om een publiek toegankelijk OV-dossier te maken met ‘facts & figures’ over mobiliteit in het algemeen en de rol van het openbaar vervoer in het bijzonder.

Deze kennis en gegevens kunnen worden gebruikt om nieuwe business cases te ontwikkelen en innovaties binnen de sector op gang te brengen. De rapporten en cijfers die we op deze pagina plaatsen zijn dus bedoeld voor hergebruik, wat betekent dat we alleen die rapporten en cijfers plaatsen die weinig controversieel zijn en waarover weinig discussie is over de juistheid van de cijfers.

Twee websites waarop geregeld nieuwe onderzoeken en gegevens worden gepubliceerd zijn:

Kent u nog andere rapporten of datasets die een plaats zouden moeten krijgen op deze pagina? We ontvangen uw suggesties graag via suggesties@samenopreis.nu.

Financiering

Screen Shot 2014-11-03 at 10.54.00

Factsheet ‘Forenzensubsidie’: (deels) afschaffen belastingvrijstelling reiskostenvergoeding woon- werkverkeer

Natuur & Milieu heeft een factsheet opgesteld om een goede discussie te kunnen voeren over de effecten en alternatieven voor afschaffing van de forenzentaks. Bekijk hier de factsheet ‘Forenzensubsidie’: (deels) afschaffen belastingvrijstelling reiskostenvergoeding woon- werkverkeer. Bekijk hier de toelichting.

Lees meer...
Bekijk alle items over financiering

Aanbod

Screen Shot 2015-01-21 at 16.43.18

Beleidsdoorlichting van het OV-artikel op de Rijksbegroting 2014

In de rijksbegroting voor 2014 is in artikel 15 het beleidsdoel voor het OV geformuleerd. In hoeverre deze doelstelling behaald is, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in een tweetal beleidsdoorlichtingen laten onderzoeken. In december zijn de resultaten hiervan gepubliceerd. In de aanbiedingsbrief voor de Tweede Kamer zijn de resultaten ten aanzien van het […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-11-03 at 11.51.06

Fiscale stimulering (zeer) zuinige auto’s: onderzoek aanpassing zuinigheidsgrenzen

Onderzoek door het ministerie van Financiën naar fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto’s. Bekijk hier de PDF. Bekijk hier de toelichting.

Lees meer...
Bekijk alle items over aanbod

Vraag

Screen Shot 2014-11-03 at 11.02.17

CBS cijfers

Op de verkeer & vervoer-pagina van het CBS zijn diverse relevante gegevens te vinden, bijvoorbeeld data over: – het aantal reizigerskilometers per vervoerwijze – het aantal verplaatsingen per persoon per dag – het aantal voertuigen per huishouden – de afstand per persoon per vervoerwijze – de persoonskenmerken van personen in bezit van auto of motor.

Lees meer...
Screen Shot 2014-11-03 at 11.14.53

Mobiliteitsbeeld 2014

Rapport over mobiliteit in Nederland met de thema’s personenvervoer, regionale mobiliteit personen, goederenvervoer, bereikbaarheid, veiligheid en milieu en maatschappelijk belang in de periode 2004-2013. Het ‘Mobiliteitsbeeld 2014’ is de digitale opvolger van de ‘Mobiliteitsbalans’ die het KiM (kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid) tot nu toe jaarlijks uitbracht. Bekijk hier het rapport online. Download hier de PDF.

Lees meer...
Screen Shot 2014-11-03 at 11.20.18

Nederland verbeeld: een andere blik op vraagstukken rond de leefomgeving

‘Nederland verbeeld’ werpt een andere blik op de feiten en cijfers van het PBL. In de publicatie staan drie domeinen centraal, waaronder mobiliteit. ‘Nederland verbeeld’ bevat onder andere infographics over reizigerskilometers, bestemmingen van reizigers en CO2-uitstoot van auto’s en is bedoeld als handreiking om snel een aantal verbanden te kunnen doorgronden. Bekijk hier ‘Nederland verbeeld: een […]

Lees meer...
Bekijk alle items over vraag

Maatschappelijke effecten

Screen Shot 2014-12-17 at 16.07.47

CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

Naast het stimuleren van zuinigere voertuigen en duurzamere (alternatieve) brandstoffen kan de overheid de CO2-emissies van de verkeerssector ook verminderen door gedragsmaatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen die mensen stimuleren om minder te reizen, gebruik te maken van duurzamere vervoerswijzen of hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken. In opdracht van het […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-11-03 at 11.09.28

Externe- en infrastructuurkosten van verkeer: een overzicht voor Nederland in 2010

Verkeer en vervoer leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Tegenover deze baten staan echter ook kosten. Externe en infrastructuurkosten worden vaak niet meegenomen in de mobiliteitsbeslissingen van individuen en bedrijven. Omdat er voor de externe en infrastructuurkosten geen waarde tot stand komt op de markt dienen deze kostenposten op een alternatieve wijze ingeschat te […]

Lees meer...
Screen Shot 2014-11-03 at 11.59.53

Algemene leidraad voor MKBA’s

In deze ‘Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse’ werken het CPB (Centraal Planbureau) en het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) uit en maken deze in principe toepasbaar voor alle beleidsterreinen. De leidraad bevat onder andere een stappenplan voor het uitvoeren van MKBA’s en een beschrijving van de rol van MKBA’s in de […]

Lees meer...
Bekijk alle items over maatschappelijke effecten